Algemene Voorwaarden voor het hotelaccommodatiecontract

Der Schöne Asten (Versie: November 2014, © Hotelverband Deutschland (IHA) e.V.)

 

Download
Hotel Der schöne Asten - Algemene Voorwaarden | voor het hotelaccommodatiecontract | nederlands
agb170925_hotelderschoeneasten_eng.pdf
Adobe Acrobat Dokument 55.7 KB
Download
Hotel Der schöne Asten - Algemene Voorwaarden | voor het hotelaccommodatiecontract | engels
agb170925_hotelderschoeneasten_eng.pdf
Adobe Acrobat Dokument 55.7 KB
Download
Hotel Der schöne Asten - Algemene Voorwaarden | voor het hotelaccommodatiecontract | duits
agb170925_hotelderschoeneasten_de.pdf
Adobe Acrobat Dokument 58.1 KB

 

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verhuur van hotelkamers voor accommodatiedoeleinden, en op alle andere in deze context door het hotel aan de klanten verstrekte diensten en leveringen (hotelaccommodatiecontract). Het begrip "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende begrippen: accommodatie-, gastenverblijf-, hotel- en hotelkamercontract.

1.2 Voor de onder- of doorverhuur van kamers, evenals voor het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij van sectie 540, paragraaf 1, zin 2 van het burgerlijke wetboek van Duitsland wordt afgezien indien de klant geen consument is.

1.3 De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk vooraf overeengekomen.

 

2 De sluiting van het contract, contractant, verjaring

2.1 De contractsluitende partijen zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand door de aanvaarding van de aanvraag van de klant door het hotel. Het staat het hotel vrij om de kamerboeking schriftelijk te bevestigen.

2.2 Alle claims tegen het hotel vervallen in principe een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Dit geldt niet voor schadeclaims en andere claims, mits deze op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het hotel berusten.

 

3 Diensten, prijzen, betaling, verrekening

3.1 Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamer voor de klant beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te leveren.

3.2 De klant is verplicht om, voor de beschikkingsstelling van de kamer en de door hem gevorderde verdere diensten, de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel te betalen. Dit geldt ook voor direct of via het hotel door de klant gevraagde diensten, die door derden verricht worden en door het hotel worden aangegaan.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de btw en lokale belastingen die op het moment van contractsluiting geldend waren. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen, die naar het desbetreffende gemeentelijke recht door de gast zelf zullen moeten worden betaald, zoals bezoekersbelasting. Als, na de contractsluiting, de wettelijke btw wordt gewijzigd of er sprake is van een nieuwe introductie, wijziging of afschaffing van lokale belastingen in het gebied waar de diensten worden geleverd, zullen de prijzen overeenkomstig worden aangepast. Voor contracten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen de sluiting van het contract en de vervulling ervan meer dan vier maanden overschrijdt.

3.4 Het hotel kan zijn goedkeuring, voor een door de klant gewenste latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de lengte van het verblijf van de klant, afhankelijk maken van een verhoging van de prijs voor de kamers en/of andere diensten van het hotel.

3.5 Hotelrekeningen zonder vervaldatum dienen binnen tien dagen na ontvangst van de rekening zonder aftrek te worden betaald. Het hotel kan te allen tijde een onmiddellijke betaling van opgelopen vorderingen van de klant opeisen. Bij verzaking van betaling door de klant gelden de wettelijke regelingen. Het hotel behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

3.6 Het hotel heeft het recht om, bij het sluiten van het contract, van de klant een redelijke vooruitbetaling of borg, zoals bijvoorbeeld een gereserveerd bedrag op een creditcard, te verlangen. De hoogte van de vooruitbetaling en de betalingstermijn kunnen in het contract schriftelijk worden overeengekomen. Bij vooruitbetalingen of borgen voor reisarrangementen, blijven de wettelijke bepalingen ongewijzigd. Bij verzaking van betaling door de klant gelden de wettelijke regelingen.

3.7 In gerechtvaardigde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand van de klant of de uitbreiding van de omvang van het contract, heeft het hotel het recht, ook na het sluiten van het contract tot aan het begin van het verblijf, een vooruitbetaling of borg zoals bedoeld in de bovenstaande paragraaf 3.6, of een verhoging van de in het contract overeengekomen vooruitbetaling of borg, tot de volledige overeengekomen vergoeding, te vorderen.

3.8 Het hotel is ook gerechtigd om, aan het begin en tijdens het verblijf van de klant, een redelijke vooruitbetaling of borg zoals bedoeld in de bovenstaande paragraaf 3.6, voor bestaande en toekomstige vorderingen uit het contract te verlangen, voor zover deze niet al in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf 3.6 en/of paragraaf 3.7 zijn betaald.

3.9 De klant kan alleen een ontegenzeglijke of rechtsgeldige vordering met een vordering van het hotel verrekenen of minderen.

 

4 Annulering door de klant (opzegging, intrekking)/

Het niet gebruiken van de hoteldiensten (no-show)

4.1 Een annulering door de klant van het met het hotel gesloten contract, is alleen mogelijk indien er uitdrukkelijk in het contract een herroepingsrecht is overeengekomen, er een ander wettelijk recht op herroeping bestaat of als het hotel de ontbinding van het contract uitdrukkelijk goedkeurt. De overeenkomst van een herroepingsrecht en de eventuele goedkeuring van een ontbinding van het contract gebeuren enkel schriftelijk.

4.2 Indien er tussen het hotel en de klant een termijn voor een kosteloze annulering van het contract is overeengekomen, kan de klant tot het einde van die termijn het contract annuleren, zonder dat daarbij betalings- of schadeclaims door het hotel geïnitieerd worden. Het herroepingsrecht van de klant vervalt, als hij niet voor het einde van de overeengekomen termijn zijn recht om het contract te annuleren tegenover het hotel heeft uitgeoefend.

4.3 Is er geen herroepingsrecht overeengekomen of is het al verlopen, en bestaat er ook geen wettelijk herroepings- of ontbindingsrecht, en keurt het hotel een ontbinding van het contract niet goed, dan behoudt het hotel zich het recht voor om de overeengekomen vergoeding te vorderen, ondanks dat er geen gebruik is gemaakt van de dienst. Het hotel moet de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan anderen, en de bespaarde kosten, crediteren. Als de kamers niet aan anderen zijn verhuurd, kan het hotel een bedrag bepalen voor de aftrek van bespaarde kosten. De klant is in dit geval verplicht om ten minste 90% van de contractueel overeengekomen prijs voor accommodatie met of zonder ontbijt te betalen, en voor arrangementen met diensten van derden, 70% voor halfpensions- en 60% voor volpensionsarrangementen te betalen. De klant staat het vrij te bewijzen dat de bovengenoemde claim niet of niet in de gevorderde hoogte is ontstaan.

 

5 Annulering door het hotel

5.1 Voor zover overeengekomen is dat de klant binnen een bepaalde periode kosteloos het contract kan annuleren, heeft het hotel op zijn beurt in deze periode het recht zich terug te trekken uit het contract, indien er aanvragen van andere klanten naar de contractueel geboekte kamers bestaan en de klant niet, als hij dat door het hotel gevraagd wordt, binnen een redelijke termijn afstand doet van zijn recht op annulering.

5.2 Is een overeenkomstig paragraaf 3.6 en/of paragraaf 3.7 overeengekomen of vereiste vooruitbetaling of borgstelling ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke verlenging van de termijn niet gedaan, dan heeft het hotel ook het recht om het contract te annuleren.

5.3 Verder heeft het hotel recht om, om een feitelijke gerechtvaardigde reden, het contract buitengewoon te annuleren, vooral als overmacht of andere omstandigheden buiten het hotel om de vervulling van het contract onmogelijk maken; kamers of ruimtes opzettelijk zijn geboekt met misleidende of onjuiste informatie of het achterhouden van belangrijke feiten; essentieel kunnen daarbij de identiteit van de klant, de mogelijkheid om te betalen of het doel van het verblijf zijn;

het hotel een gerechtvaardigde reden heeft om te geloven dat het gebruik van de diensten van het hotel de soepele bedrijfsvoering, de veiligheid, of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit de leiding of de organisatie van het hotel aan te rekenen is;

het doel of de aanleiding van het verblijf illegaal is; een schending van bovenstaande paragraaf 1.2 bestaat.

5.4 Om de gerechtvaardigde annulering van het hotel kunnen door de klant geen schadeclaims worden ingediend.

 

6 Kamerbeschikbaarstelling, -overgave en –teruggave

6.1 De klant heeft niet het recht om te worden voorzien van specifieke kamers voor zover dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerder beschikbaarheid.

6.3 Op de afgesproken dag van vertrek moeten de kamers om uiterlijk 10.30 uur verlaten zijn en beschikbaar zijn gesteld aan het hotel. Na dat tijdstip mag het hotel, als gevolg van het te laat verlaten van de kamers, wat het contractuele gebruik overschrijdt, 50% van het volledige accommodatietarief in rekening brengen tot 18:00 uur, vanaf 18:00 uur is dit 90%. Contractuele claims van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of veel minder aanspraak kan maken op de gebruiksvergoeding.

 

7 Aansprakelijkheid van het hotel

7.1 Het hotel is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade, op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het hotel en voor een opzettelijke of nalatige schending van de typische contractuele verplichtingen van het hotel. Een plichtsverzuim van het hotel staat gelijk aan die van een wettelijke vertegenwoordiger of agent. Alle andere schadeclaims zijn, tenzij anders is bepaald in deze paragraaf 7, uitgesloten. Indien er storingen of gebreken bij de uitvoering van het hotel optreden, zal het hotel door kennis ervan of door een tijdige klacht van de klant zich inspannen om corrigerende maatregelen te nemen. De klant is verplicht om er op een redelijke manier aan bij te dragen de storing op te lossen en eventuele schade te beperken.

7.2 Voor goederen die het hotel binnen zijn gebracht is het hotel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de klant. Het hotel raadt het gebruik van de kluis in het hotel of in de kamer aan. Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro, of andere voorwerpen met een waarde van meer dan 3500 euro het hotel binnen wil brengen, moet hiervoor een aparte opslagovereenkomst met het hotel worden vastgelegd.

7.3 Als de klant wordt voorzien van een parkeerplaats in de garage van het hotel of op de parkeerplaats van het hotel, zelfs tegen een vergoeding, komt daardoor geen bewaarovereenkomst tot stand. Bij verlies of schade aan geparkeerde of gemanoeuvreerd auto's en hun inhoud op het terrein van het hotel, is het hotel alleen aansprakelijk overeenkomstig de vorige paragraaf 7.1, zin 1 tot en met 4.

7.4 Wekservice-telefoontjes worden door het hotel met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd.

Berichten, post en pakketten voor de gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zorgt zelf voor de levering, de opslag, en – op verzoek – tegen een vergoeding het doorsturen. Het hotel is uitsluitend aansprakelijk in overeenstemming met de vorige paragraaf 7.1, zin 1 tot en met 4.

 

8 Slotbepalingen

8.1 Wijzigingen van en aanvullingen op het contract, de aanvaarding van een aanvraag of deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden verricht. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn niet geldig.

8.2 Het gebied waar het contract wordt vervuld en betaald alsook het uitsluitende rechtsgebied – ook voor cheque- en wisselgeschillen – is voor commerciële transacties Berlijn – de hoofdvestiging van de exploitant van het hotel Der Schöne Asten. Voor zover een contractant voldoet aan de eisen van sectie 38, paragraaf 2 van het Duitse wetboek van burgerlijke rechtsvordering en geen algemeen rechtsgebied in het land heeft, geldt Berlijn als rechtsgebied – de plaats waar de exploitant van het hotel Der schöne Asten gevestigd is.

8.3 Van toepassing is het Duitse recht. De toepassing van het VN-kooprecht en het collisierecht is uitgesloten.

8.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Verder zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.